Nederland verandert, de zorg verandert mee

De zorg in Nederland vanaf 2015

We willen regie houden over ons leven en zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De overheid speelt hierop in. We moeten meer zelf gaan doen en regelen en we kunnen minder eenvoudig een beroep doen op zorg en ondersteuning. De verantwoordelijkheid voor en de uitvoering vàn het zorgsysteem wordt meer en dichter bij de burger gelegd. De veranderingen gaan vergezeld van forse bezuinigingen, om ervoor te zorgen dat zorg en ondersteuning beschikbaar blijven voor de mensen die het echt nodig hebben.

De overheid hervormt de langdurige zorg
Vanaf 1 januari 2015 is de ondersteuning die mensen thuis nodig hebben een taak van de gemeente. Voorbeelden zijn begeleiding en dagbesteding. Ook beschermd wonen (ggz) is dan een taak van de gemeente. De zorgverzekeraar regelt de verpleging en verzorging thuis. Mensen die heel veel zorg nodig hebben kunnen terecht in een zorginstelling. Bijvoorbeeld zwaar demente ouderen of mensen met een ernstige beperking of een ernstige psychische stoornis. Voor iedereen is er straks maatwerk. Dat betekent dat de zorg en ondersteuning goed aansluiten op wat mensen nodig hebben.

Veranderingen in wetten
De AWBZ verdwijnt. Er komt een nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz). Deze nieuwe wet vergoedt vanaf 1 januari 2015 de zwaarste, langdurige zorg. Andere vormen van ondersteuning die nu nog onder de AWBZ vallen, regelt de gemeente. Dat gebeurt via de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Verpleging en verzorging is vanaf 1 januari 2015 onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Ook de geestelijke gezondheidszorg gericht op behandeling en herstel valt dan onder de Zvw.

Zorgwijzer
Deze veranderingen in de langdurige zorg roepen vragen op als: Houd ik mijn recht op zorg? Moet ik meer gaan betalen? Houd ik dezelfde zorgverlener? Op de website https://www.zorgwijzer.nl/faq/veranderingen-in-de-zorg wordt uitgelegd welke rechten cliënten hebben bij de overgang naar de nieuwe zorg. 
De website https://www.zorgwijzer.nl/faq/veranderingen-in-de-zorg geeft u verder zo eenvoudig mogelijk uitleg over de overgang van AWBZ naar de Wmo, Zorgverzekeringswet, Jeugdwet en de Wet langdurige zorg. 

De Waalboog
De Waalboog streeft ernaar dat iedereen die momenteel zorg van ons ontvangt, deze kan blijven behouden. Cliënten die bij ons verblijven, blijven verzekerd van een plek binnen onze instellingen. Aan het einde van het jaar stuurt De Waalboog aan cliënten of vertegenwoordigers een brief met een toelichting op ieders persoonlijke situatie.

 

 

Nieuws

Waalboog neemt deel aan campagne 'Ontdek de ouderenzorg'

Samen met andere (ouderen) zorgorganisaties in de regio Gelderland zijn wij de campagne Ontdek de...

Lees meer >


Wens: nog een keer naar de Kermis

Stel, je bent 55 jaar, getroffen door een (hersen)aandoening waardoor je niet meer thuis kunt won...

Lees meer >