Vacature lid Raad van Toezicht 

Aandachtgebieden financiën, bedrijfsvoering en vastgoed

In verband met het verstrijken aftreden van een lid van de raad van toezicht ontstaat er per 1 april 2019 een vacature in de raad van toezicht voor een lid met de volgende aandachtsgebieden: financiën, bedrijfsvoering en vastgoed. 

Algemene eisen

 • heeft affiniteit met de doelstelling en de maatschappelijke functie van de stichting;
 • is onafhankelijk en heeft geen onverenigbare belangen, posities of relaties conform de governancecode;
 • is integer, heeft een sterk normbesef en is zorgvuldig;
 • is een teamspeler en is communicatief sterk;
 • heeft kennis en ervaring om Stichting De Waalboog en haar succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen;
 • bekend met ontwikkelingen in de gezondheidszorg en het sociaal domein;
 • kan zich een oordeel vormen over kansen en bedreigingen binnen de ouderenzorg, in het bijzonder de langdurige zorg;
 • heeft kennis van governanceregels en compliance met betrekking tot wet- en regelgeving;
 • heeft voldoende beschikbare tijd;
 • heeft een kritisch-analytisch oordeelsvermogen;
 • heeft een maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;
 • heeft inzicht in het veld van stakeholders (maatschappij en politiek);
 • heeft bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring;
 • beschikt over strategisch inzicht en een helikopterview;
 • kan het evenwicht hanteren tussen toezicht houden en adviseren, tussen distantie en betrokkenheid;
 • kan reflecteren op de eigen rol, positie, invloed en gedrag;
 • heeft bij voorkeur binding en bekendheid met de regio.

Specifieke eisen lid raad van toezicht met aandachtsgebieden financiën, bedrijfsvoering en vastgoed
Het nieuw te werven lid heeft als aandachtsgebieden financiën, bedrijfsvoering en vastgoed. Dit vereist actuele brede financieel-economische en bedrijfskundige expertise en kennis van vastgoedfinanciering. Hij/zij kan financiële cijfers interpreteren, kan ‘achter de cijfers kijken’, kan denken in termen van risicomanagement en heeft inzicht in de strategische implicaties voor de langere termijn. Hij/zij heeft goed inzicht in de ontwikkelingen op genoemde aandachtgebieden in de zorgsector, in bijzonder de ouderenzorg. Het nieuw te werven lid zal deel uitmaken van de financiële commissie van de Raad van Toezicht.

Arbeidsvoorwaarden
De vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht is gebaseerd op de WNT gerelateerd aan de maximale vergoeding van de Raad van Bestuur. Daarnaast ontvangen de leden van de Raad van Toezicht een reiskostenvergoeding. 

Solliciteren
Uw sollicitatie (CV en eventueel motivatie) zien wij graag uiterlijk 19 maart 2019 tegemoet via bestuurssecretariaat@waalboog.nl.

Klik HIER voor de volledige vacature.

Procedure
De benoeming vindt plaats door de Raad van Toezicht. De selectie vindt plaats door een delegatie van de Raad van Toezicht samen met de bestuurder, die met een aantal geselecteerde kandidaten een gesprek voeren. Vervolgens voert de voltallige Raad van Toezicht een gesprek met een of meerdere voorgedragen kandidaten. De eerste ronde gesprekken staat gepland op 22 maart 2019.

Meer informatie 
Voor informatie over de functie kunt u zich richten tot de heer J. Meijerink, voorzitter van de Raad van Toezicht via telefoonnumer 06 – 43 36 44 80. Voor informatie over de procedure en over de organisatie kunt u zich richten tot mevrouw W.D. Pijl, bestuurssecretaris via telefoonnummer: 024 - 382 63 11 of  06 – 12 85 98 07 (secretariaat). 

De Waalboog
De Waalboog is één van de grote Nijmeegse zorgorganisatie die is gespecialiseerd in zorg voor mensen met complexe zorgvragen of gedragsproblemen.In de regio Nijmegen bieden we zorg en behandeling bij de mensen thuis, in onze vijf woonzorgcentra, in ons specialistische zorg- en (dag)behandelingscentrum en in een hospice. Binnen De Waalboog zetten bijna 1.000 medewerkers en 450 vrijwilligers zich actief in om een passend vervolg te bieden aan het leven van de bewoners. De Waalboog wordt bestuurd volgens het raad van toezicht-model en hanteert de Zorgbrede Governance Code. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. Uitgangspunt voor het functioneren van de Raad van Toezicht is het als college uitvoeren van de statutaire taken. De leden hebben een verschillende, maatschappelijk relevante en professionele achtergrond en vervullen gezamenlijk alle portefeuilles.

De Raad van Toezicht vergadert circa zes keer per jaar met de Raad van Bestuur. De remuneratiecommissies komt minimaal één keer per jaar bij elkaar, de financiële commissie en de commissie kwaliteit en veiligheid elk minimaal drie keer per jaar. De vergaderingen vinden in de vooravond plaats, op wisselende locaties van De Waalboog. 

Nieuws

Expositie olieverfschilderijen zorgmanager Gerrit Schilt

Gerrit Schilt is zorgmanager bij De Waalboog, maar wilde als jonge jongen naar de kunstacademie. ...

Lees meer >


Subsidie voor onderzoek FTD-behandeling De Waalboog

Mensen met een frontotemporale dementie zijn niet meer in staat om hun gedrag te sturen: dit word...

Lees meer >