Takenpakket Cliëntenraadsleden

Waarnemend voorzitter: Madeleen Helmer 

 • Taken, zoals die staan in het Huishoudelijk Reglement Cliëntenraad
 • Aansturen inhoudelijk ondersteuner en secretarieel ondersteuner
 • Opstellen ontwerp-jaarplan
 • Opstellen ontwerp-jaarverslag
 • Overleg met Raad van Toezicht, cliëntenorganisaties (NCZ en LOC)
 • (Met vicevoorzitter) Informeel overleg met Raad van Bestuur
 • Overleg met andere cliëntenraden, OR, ouderenorganisaties, gemeente
 • Samenwerking De Waalboog met andere organisaties (Pro Persona, Driestroom, Topcare)
 • (Samen met contactpersonen en indien van toepassing, lid belast met kwaliteitszorg) Vertegenwoordiging CR bij audits
 • (Samen met contactpersonen) Voeren van locatieoverleg
 • (Uitwerking) plannen Specialistisch Zorg- en Behandelcentrum (SZBC)

Bedrijfsvoering: René Gijsberts

 • Begroting                                                      
 • Jaarverantwoording/jaarrekening
 • Kwantitatieve Managementrapportages
 • Vastgoedbeleid en capaciteitsplanning
 • ICT- en informatiebeleid
 • Facilitaire zaken
 • Scheiden van wonen en zorg (Financieel)
 • Organisatievraagstukken

Personeelszaken: tijdelijk onbemensd*

 • Personeelsformatie (vaste medewerkers, flexmedewerkers, uitzendmedewerkers)
 • Strategisch Opleidingsplan en jaarplannen opleiding
 • Taakherschikking en taakdelegatie
 • Ruimte voor de professional
 • Omzetting lichte naar zware zorg

Kwaliteitszorg: tijdelijk onbemensd* 

 • Kwaliteitszorg algemeen
 • (Samen met de contactpersonen en voorzitter CR) Vertegenwoordiging CR bijvMKZ-audits
 • Kwalitatieve managementrapportages
 • Cliënttevredenheidsonderzoeken, zoals CQ-index (inhoud en bewaking verbeterpunten)
 • Klachtenbehandeling (SKGN, cliëntvertrouwenspersoon)

Nieuwbouw- en verbouwplannen: René Gijsberts  

 • Werkgroep Inhoudelijk Programma van eisen
 • Werkgroep Technisch Programma van eisen
 • Werkgroep Domotica
 • Werkgroep Architectenselectie
 • Werkgroep Ontwerp (nog niet bekend)
 • Werkgroep Inrichting (nog niet bekend)

Woonzorgcentra: Peter Saleming 

 • Toetsing/bewaking implicaties beleid, activiteiten binnen het kader van Bureau Welzijn en plannen op woonzorgcentra
 • Scheiden van Wonen en Zorg inhoudelijk
 • Plannen tot verbouw woonzorgcentra (Nijevelt en Honinghoeve)
 • Medebeoordeling van concept brieven aan de bewoners/mantelzorgers van de woonzorgcentra
 • (Samen met voorzitter CR en, indien van toepassing, lid belast met kwaliteitszorg) Vertegenwoordiging CR bij audits
 • (Samen met de voorzitter CR) Voeren van locatieoverleg

Veiligheid: tijdelijk onbemensd* 

 • Melding Incidenten (MIC)                     
 • Middelen en Maatregelen (MM)
 • Bewaking in de nachtzorg door bijvoorbeeld akoestische maatregelen
 • Verpleegkundig oproepsysteem
 • Hitteprotocol/protocol extreme weersomstandigheden
 • Hygiëne en infectiepreventie (bijvoorbeeld Norovirus)
 • Ouderenmishandeling
 • Diefstal en preventie
 • Toezicht in de huiskamers

Belevingsgerichte zorg, samenredzaamheid, welzijnsactiviteiten: Madeleen Helmer  

 • Belevingsgericht werken
 • Project “Samenredzaamheid”
 • Mantelzorgbeleid
 • Bureau Welzijn/activiteiten op de afdeling
 • Familiecontactbijeenkomsten

 Eten, drinken en Gastvrijheid: tijdelijk onbemensd* 

 • Eten en drinken
 • Ambiance
 • Project Gastvrijheidszorg met Sterren

 (Overige) Cliëntenbelangen: Madeleen Helmer

 • Zorgleefplannen
 • Bewegingsgerichte zorg
 • Bewassing
 • Uitvoering van de zorg, die de rechten of belangen van cliënten raken
 • Bewonerstelefonie
 • Invoering Elektronisch Cliënten Dossier ECD

 Ethiek en bijzondere zorg: Peter Saleming 

 • Ethische vraagstukken                                            
 • Medisch- ethisch beleid
 • Pastorale zorg                                                        
 • Euthanasie
 • Palliatieve zorg
 • Reanimatiebeleid
 • Lijkschouwing
 • Opbaren enz.

Communicatie: Elise Overes (vervanger Madeleen Helmer)

 • Ontwerpen en actualiseren folder cliëntenraad
 • (Samen met contactpersonen WZC’s en voorzitter CR) Beoordeling ontwerpbrieven aan bewoners/mantelzorgers
 • (Meedenken over) Informatiegids voor nieuwe bewoners/mantelzorgers
 • Bijhouden website, onderdeel Cliëntenraad
 • Schrijven bijdragen voor bewonersblad “Bij de koffie”
 • Schrijven bijdragen voor e-mail Nieuwsbrief van De Waalboog
 • (In samenspraak met voorzitter CR) Contacten met de achterban van de CR
 • Organisatie deelname CR aan Open Dag
 • Social Media: Madeleen Helmer (vervanger Elise Overes)

* Vanwege het vertrek van twee cliëntenraadsleden per 1 januari 2018 is een aantal taken tijdelijk onbemensd. Deze situatie wordt zo spoedig mogelijk opgelost. 

Locatiegebonden contactpersoon
Ieder lid van de Cliëntenraad, met uitzondering van de voorzitter en vicevoorzitter, is daarnaast contactpersoon voor een bepaalde locatie.

Naam           Locatie                   Afdeling                
Elise Overes                         Joachim en Anna                                          Wingerd A-B-C, Eekhoorn, Pimpelmees, Brug, Klarinet, Iris, Waterlelie
Joachim en Anna Kastanje, Eik, Magnolia 1 en 2, hospice De Linde
Joachim en Anna Dagbehandeling de Boog, Villa Villandry en Bosweg A, B, C, D.
René Gijsberts Nijevelt
Peter Saleming 

De Honinghoeve
achterwacht Nijevelt 

Jos Schouten

St. Jozefklooster 


Bemensing commissies/werkgroepen namens de Cliëntenraad
Een aantal cliëntenraadsleden heeft zitting in commissies of stuur-, project- of werkgroepen van De Waalboog. Met ingang van 1 januari 2018 is dat als volgt:

 • Vaste commissie Melding Incidenten Cliënten (MIC): Madeleen Helmer
 • Vaste commissie Ethiek: Peter Saleming
 • Vaste commissie Hal J&A: Elise Overes
 • Project- en werkgroepen Nieuwbouw J&A: René Gijsberts werkgroep technisch Plan van Eisen en werkgroep architectenselectie
 • Tijdelijke projectgroep 'Dagbesteding toekomstbestendig': Madeleen Helmer
 • Tijdelijke projectgroep 'Cliënt en mantelzorger aan zet': Madeleen Helmer 
 • Tijdelijke werkgroep 'Inzet extra middelen intensivering dagbesteding': Madeleen Helmer
 • Tijdelijke Stuurgroep 'Implementatie CSS': Peter Saleming
 • Tijdelijke projectgroep 'Cliënt in regie bij het zorgleefplan': Peter Saleming
 • Tijdelijke projectgroep 'Tiny bots': Elise Overes

Voorts bestaat er een vaste commissie Middelen en Maatregelen (MM). Daarin is de Cliëntenraad sinds 1 januari 2013 niet meer in persoon vertegenwoordigd. Wel is afgesproken, dat Madeleen Helmer namens de Cliëntenraad contactpersoon voor deze commissie is en alle stukken voor de vergaderingen ontvangt.

De rol van de vertegenwoordiger in de commissie is het

 • vergaren van achtergrondinformatie ten behoeve van de Cliëntenraad;
 • inbrengen van kennis vanuit de Cliëntenraad in de commissie (adviesrol). De besluitvorming is altijd voorbehouden aan de voltallige Cliëntenraad;
 • signaleren van punten die in de Cliëntenraad dienen te worden ingebracht en het hierover communiceren in de commissie en naar de agendaopsteller van de Cliëntenraad.

De Cliëntenraad kiest ervoor, dat haar leden geen uitvoerende activiteiten verrichten in de commissies, stuur-, project- en werkgroepen. Om misverstanden te voorkomen, zal dit én de taak van het CR-lid, meteen worden gemeld bij de start van het lid van de Cliëntenraad in de commissie, stuur-, project- of werkgroep.

Nieuws

Ondersteuningsgroepen voor mantelzorgers

Dementie is een verraderlijke ziekte. Als mantelzorger ziet u uw naaste steeds verder achteruitga...

Lees meer >


Informatieavond opleiding leerling verzorgende

Sta je aan het begin van je (zorg) loopbaan of wil je de overstap maken naar de zorg? En ben...

Lees meer >