Spiegelgesprekken, een jaar later 

Eind 2014 heeft een groot aantal bewoners en familieleden de CQ-vragenlijst ingevuld. Hierbij hebben ze aangegeven hoe ze de kwaliteit van de zorg en het wonen in De Waalboog ervaren. De Waalboog kan uit de resultaten aflezen wat goed is en wat beter kan. Op basis hiervan is gekeken wat er verbeterd kon worden. Het heeft mede richting gegeven aan de jaarplannen van de zorgafdelingen en de ondersteunende diensten van De Waalboog voor 2015 en 2016.

De Cliëntenraad heeft de  resultaten gebruikt om te weten waar de Cliëntenraad extra aandacht aan moet geven. Tegelijkertijd bleef het gevoel: ‘wat zou het goed zijn om door te kunnen vragen naar de achterliggende oorzaken van de ervaringen’.

Om dit te doen zijn een jaar geleden als een pilot vier spiegelbijeenkomsten georganiseerd op de locaties De Honinghoeve en Joachim & Anna. In een spiegelbijeenkomst praat een groep bewoners of familieleden onder leiding van een onafhankelijk gespreksleider over de ervaringen met onderwerpen die als minder goed uit de CQ-onderzoeken naar voren kwamen: de smaak van de maaltijden, het zelf kunnen bepalen wanneer te douchen, de beschikbaarheid van personeel en toezicht op de huiskamers, de schoonmaak en de dagactiviteiten. Een aantal medewerkers van
De Waalboog en afgevaardigden van de Cliëntenraad waren toehoorders. Het doel van de spiegelgesprekken is het uit eerste hand – dus van de bewoners en de familieleden zelf – horen van de ervaringen. Het direct horen van ervaringen met alle emotie van dien, is immers toch anders dan erover te lezen in een onderzoeksrapport. Een tweede doel was het benoemen van verbetermogelijkheden om de tevredenheid te vergroten. Na ieder spiegelgesprek heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met medewerkers en Cliëntenraad om per locatie een lijst van verbetervoorstellen op te stellen.

Resultaten pilot

We zijn nu bijna een jaar verder: wat is het resultaat van de pilot? De deelnemers aan de bijeenkomsten is gevraagd aan te geven hoe zij de gesprekken hebben ervaren. Ruim tweederde deel van de deelnemers geeft aan dat het bijwonen van een spiegelgesprek duidelijke meerwaarde heeft boven het op papier kennisnemen van resultaten van een enquête. De opmerking van een familielid over hoe fijn het zou zijn als een medewerker zou attenderen op een missende knoop aan een kledingstuk... , of de twijfel bij een familielid dat aangeeft niet te weten wat hij wel of niet mag doen op een afdeling…, of de opmerking van een bewoner die aangeeft dat anderen meer aandacht krijgen dan hij omdat ze meer aandacht opeisen: ‘het blijft je bij’.

De vraag of nieuwe inhoudelijke gezichtspunten zijn opgedaan is minder positief beantwoord, hierop geeft bijna de helft van de deelnemers aan dat dit het geval is. Hier wordt tegenover gesteld dat het een methode is die veel tijd vergt: zowel van de bewoners en familieleden als van de zorgorganisatie. Tegelijkertijd zijn adviezen gegeven over wanneer het Spiegelgesprek zinvol en over wanneer het minder zinvol is. Conclusie hieruit is dat het spiegelgesprek een goed middel is, maar dat het zuinig moet worden ingezet gezien de investering (zowel in tijd als in geld) die ermee gepaard gaat. Er is een lijstje van voorwaarden benoemd die voldaan moeten zijn om Spiegelgesprekken binnen
De Waalboog in de toekomst in te zetten.

Verbetervoorstellen

Uit de gesprekken is een lijst verbetervoorstellen voortgekomen die aan het MT, het management van de locaties en de Cliëntenraad is gegeven. De voorstellen variëren van het plaatsen van een scheidingswand in de Brasserie van De Honinghoeve, tot het trainen van communicatieve vaardigheden van medewerkers die werkdruk ervaren, tot een advies met betrekking tot de te volgen procedure bij ‘gevonden voorwerpen’. De CR zal in de locatie-overleggen die ze twee keer per jaar houdt met het management van de verschillende locaties deze lijst doorlopen om na te gaan of de verbetervoorstellen ter harte zijn genomen en wat het resultaat is geweest.  

Nieuws

Wens: nog een keer naar de Kermis

Stel, je bent 55 jaar, getroffen door een (hersen)aandoening waardoor je niet meer thuis kunt won...

Lees meer >


Waalboog met ministerie van VWS aan tafel over specialistische zorg

De Waalboog zit momenteel aan tafel bij het ministerie van VWS om samen met andere partijen na te...

Lees meer >