Privacyverklaring De Waalboog

1. Algemeen
De Waalboog verzamelt, beheert en verwerkt persoonsgegevens van cliënten en bewoners en hun vertegenwoordigers. Dat is noodzakelijk voor het organiseren van goede zorg, behandeling en verblijf. Verder worden gegevens van medewerkers en vrijwilligers verzamelt, beheert en verwerkt om verantwoordelijkheden als goed werkgever te kunnen uitoefenen. 

Welke gegevens De Waalboog verwerkt, is vastgelegd in een Verwerkingsregister.

Om cliënten en bewoners goede zorg, behandeling en verblijf te verlenen, leggen wij contactgegevens, zorggegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de bepalingen over de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens goed beveiligen tegen inbreuk door derden.

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Voor gezondheidszorggegevens is dit 15 jaar. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. 

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Als u bij ons komt wonen vragen wij u toestemming om uw (medische) gegevens op te vragen bij uw huisarts en eventuele andere behandelaren.

Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. 

Voor uw en onze veiligheid worden in openbare ruimten en bij buitendeuren van locaties van De Waalboog camerabeelden vastgelegd. Deze beelden worden na 72 uur verwijderd. Wanneer er een incident is vastgelegd dan mogen de beelden worden bewaard tot na de afhandeling. Op enkele afdelingen worden ook in bewonersruimten camerabeelden gemaakt. Deze beelden worden niet bewaard en uitsluitend door een zorgverlener gebruikt om op afstand de situatie te kunnen beoordelen bij een melding.

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Ook hebben wij contracten met uw zorgverzekeraar op basis waarvan wij onder meer uw declaraties doorsturen. Verder worden beveiligingsmaatregelen volgens de NEN7510 – een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg – toegepast. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Uw rechten
U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Wilt u uw zorgdossier inzien dan kan dit via de evv’er van de afdeling. Mocht u andere gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (fg@waalboog.nl). 

3. Klachten
Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via fg@waalboog.nl. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

4. Website- en cookiebeleid
Hieronder vindt u specifieke informatie over de werking van onze website en het gebruik van cookies. Ook vindt u hieronder meer informatie over ons privacybeleid. 

    

Nieuws

Waalboog neemt deel aan campagne 'Ontdek de ouderenzorg'

Samen met andere (ouderen) zorgorganisaties in de regio Gelderland zijn wij de campagne Ontdek de...

Lees meer >


Wens: nog een keer naar de Kermis

Stel, je bent 55 jaar, getroffen door een (hersen)aandoening waardoor je niet meer thuis kunt won...

Lees meer >