Kwaliteit

Een van de speerpunten van De Waalboog is kwaliteit van zorg. We zijn op verschillende manieren bezig met onderzoeken, verbeteren en toetsen van onze prestaties.We leggen verantwoording af over de zorg die we bieden aan cliënten, mantelzorgers, elkaar en aan de maatschappij.

De Waalboog neemt deel aan landelijke verplichte kwaliteitsmetingen. Op basis van de resultaten worden gerichte verbeteracties ingezet. 

De Waalboog is sinds 2012 HKZ-gecertificeerd. Op 3 januari 2018 is wederom een certificaat voor 3 jaar afgegeven.  Dit betekent dat onze zorg- en dienstverlening voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn vastgelegd door de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). Door regelmatige interne toetsing (audits) werken we aan een optimalisering van onze zorg- en dienstverlening. Daarnaast vindt er jaarlijks een onafhankelijke toetsing plaats door een externe organisatie (bij ons Lloyds).  Hierbij vindt een beoordeling van de kwaliteit en veiligheid van zorg- en dienstverlening en zorgondersteunende processen plaats en wordt nagegaan of De Waalboog werkt aan continue verbetering. De verlenging van het certificaat laat zien dat wij aan de vereisten voldoen. 

Veiligheid

Een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van zorg is uiteraard veiligheid. Wij hebben hierbij onder meer aandacht voor valpreventie, medicatieveiligheid, infectiepreventie, brandpreventie en arbeidsomstandigheden. Wij borgen de veiligheid van de cliënten door:

  • de inzet van medewerkers met passende opleiding en ervaring
  • het up to date houden van de kennis en vaardigheden van medewerkers door scholing
  • het werken volgens actuele richtlijnen en
  • het systematisch werken aan verbeteringen.

Desondanks kan er iets mis gaan. Denk hierbij aan een val, of een fout bij het uitdelen van de medicatie. Medewerkers van De Waalboog die zo’n incident meemaken of aantreffen zorgen eerst voor de betreffende cliënt. Vervolgens nemen ze  zo mogelijk directe oorzaken weg en initiëren overige acties indien nodig. Vervolgens registreren ze het incident: een MIC-melding. MIC staat voor Melding Incidenten Cliënten. Familieleden en relaties van cliënten kunnen ook melden via een medewerker.

Door de registratie kan de afdeling leren van het totaalbeeld tijdens bespreking in een teamoverleg. De MIC-commissie analyseert de gegevens van de organisatie als geheel, wat ook uitmondt in aanbevelingen en acties.

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Op 13 januari 2017 is het nieuwe landelijke Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van Zorginstituut Nederland verschenen. Het kwaliteitskader beschrijft wat goede en doelmatige verpleegzorg betekent en wat verwacht wordt van zorgverleners en zorgorganisaties als het gaat om de kwaliteit van verpleegzorg. Het kwaliteitskader wordt door De Waalboog als uitgangspunt genomen.

In het Kwaliteitskader is als vereiste opgenomen dat elke zorgorganisatie voor 1 juli 2017 inzicht geeft in de personeelssamenstelling. Met onderstaande notitie is aan deze vereiste tegemoet gekomen.

Personeelssamenstelling

IGZ kwaliteitsgegevens
De Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) heeft in het najaar van 2016 een uitvraag gedaan over de kwaliteit van verpleeghuiszorg over het kalenderjaar 2015. Vanuit De Waalboog zijn voor de verschillende locaties de gevraagde gegevens aangeleverd. Behalve dat de gegevens op de website van de IGZ zijn te vinden, publiceren wij hier de gegevens ook op onze website.  

Op deze manier willen wij transparant zijn en laten zien dat wij als organisatie actief bezig zijn met kwaliteit van zorg en – waar nodig – kwaliteitsverbeteringen.

De door de inspectie opgevraagde gegevens laten zien welke kwaliteitsgegevens wij registreren, welke wij gebruiken als managementinformatie of we deze inzetten voor verdere verbetering van de kwaliteit van zorg. Naast het op deze manier bezig zijn met kwaliteit, zijn medewerkers elke dag wéér, gericht op het bieden van vakbekwame en liefdevolle zorg aan onze bewoners. Zorg, behandeling en dienstverlening die aansluit bij wie je als mens bent, aansluitend bij de wensen en behoeften. 

IGZ kwaliteitsgegevens - locatie De Honinghoeve
IGZ kwaliteitsgegevens - locatie Joachim en Anna
IGZ kwaliteitsgegevens - locatie Nijevelt
IGZ kwaliteitsgegevens - locatie St. JozefkloosterIn 2017 heeft de uitvraag van kwaliteitsgegevens over 2016 plaatsgevonden door het Zorginstituut Nederland. Hieronder zijn de aangeleverde gegevens te downloaden. 

Kwaliteitsgegevens - locatie De Honinghoeve 
Kwaliteitsgegevens - locatie Nijevelt
Kwaliteitsgegevens - locatie Joachim en Anna
Kwaliteitsgegevens - locatie St. Jozefklooster
Kwaliteitsgegevens - thuiszorg 

Nieuws

BeleefTV brengt Boog-bezoekers in beweging

Dagbehandeling de Boog, voor jonge mensen met dementie, heeft er een wel heel bijzonder meubelstu...

Lees meer >


AVG van kracht

  Vanaf 25 mei 2018 gelden nieuwe privacyregels. Dan is de Algemene Verordening Gegevensbesc...

Lees meer >