Kwaliteit

Een van de speerpunten van De Waalboog is kwaliteit van zorg. We zijn op verschillende manieren bezig met onderzoeken, verbeteren en toetsen van onze prestaties.We leggen verantwoording af over de zorg die we bieden aan cliënten, mantelzorgers, elkaar en aan de maatschappij.

De Waalboog neemt deel aan landelijke verplichte kwaliteitsmetingen. Op basis van de resultaten worden gerichte verbeteracties ingezet. 

De Waalboog is sinds 2012 HKZ-gecertificeerd. Op 3 januari 2018 is wederom een certificaat voor 3 jaar afgegeven.  Dit betekent dat onze zorg- en dienstverlening voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn vastgelegd door de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). Door regelmatige interne toetsing (audits) werken we aan een optimalisering van onze zorg- en dienstverlening. Daarnaast vindt er jaarlijks een onafhankelijke toetsing plaats door een externe organisatie (bij ons Lloyds).  Hierbij vindt een beoordeling van de kwaliteit en veiligheid van zorg- en dienstverlening en zorgondersteunende processen plaats en wordt nagegaan of De Waalboog werkt aan continue verbetering. De verlenging van het certificaat laat zien dat wij aan de vereisten voldoen. 

Veiligheid

Een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van zorg is uiteraard veiligheid. Wij hebben hierbij onder meer aandacht voor valpreventie, medicatieveiligheid, infectiepreventie, brandpreventie en arbeidsomstandigheden. Wij borgen de veiligheid van de cliënten door:

  • de inzet van medewerkers met passende opleiding en ervaring
  • het up to date houden van de kennis en vaardigheden van medewerkers door scholing
  • het werken volgens actuele richtlijnen en
  • het systematisch werken aan verbeteringen.

Desondanks kan er iets mis gaan. Denk hierbij aan een val, of een fout bij het uitdelen van de medicatie. Medewerkers van De Waalboog die zo’n incident meemaken of aantreffen zorgen eerst voor de betreffende cliënt. Vervolgens nemen ze  zo mogelijk directe oorzaken weg en initiëren overige acties indien nodig. Vervolgens registreren ze het incident: een MIC-melding. MIC staat voor Melding Incidenten Cliënten. Familieleden en relaties van cliënten kunnen ook melden via een medewerker.

Door de registratie kan de afdeling leren van het totaalbeeld tijdens bespreking in een teamoverleg. De MIC-commissie analyseert de gegevens van de organisatie als geheel, wat ook uitmondt in aanbevelingen en acties.

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Het landelijke Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van Zorginstituut Nederland beschrijft wat goede en doelmatige verpleegzorg betekent en wat verwacht wordt van zorgverleners en zorgorganisaties als het gaat om de kwaliteit van verpleegzorg. Het kwaliteitskader wordt door De Waalboog als uitgangspunt genomen.

In het Kwaliteitskader is als vereiste opgenomen dat elke zorgorganisatie voor 1 juli 2019 inzicht geeft in de personeelssamenstelling. Met onderstaande notitie is aan deze vereiste tegemoet gekomen.

Personeelssamenstelling

Kwaliteitsjaarverslag 2018

In lijn met het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg hebben wij een kwaliteitsjaarverslag over 2018 opgesteld. Met dit jaarverslag willen wij als Waalboog laten zien hoe in 2018 de stand van zaken was van de kwaliteit van zorg en wat wij in het verslagjaar gedaan hebben om de kwaliteit van zorg te handhaven en/of te verbeteren. Het jaarverslag is hieronder te openen.

Kwaliteitsjaarverslag 2018

Kwaliteitsgegevens verpleeghuiszorg 2018

Elk jaar leveren wij kwaliteitsinformatie aan bij het Zorginstituut Nederland. De kwaliteitsinformatie wordt gezien als een indicator voor de kwaliteit van zorg op een bepaalde locatie. Hieronder zijn de uitgevraagde gegevens over 2018, die in 2019 zijn aangeleverd bij het Zorginstituut, te downloaden. Op deze manier willen wij transparant zijn en laten zien dat wij als organisatie actief bezig zijn met kwaliteit van zorg en – waar nodig – kwaliteitsverbeteringen.

Kwaliteitsgegevens - locatie De Honinghoeve
Kwaliteitsgegevens - locatie Nijevelt
Kwaliteitsgegevens - locatie Joachim en Anna
Kwaliteitsgegevens - locatie St. Jozefklooster 

Nieuws

Waalboog neemt deel aan campagne 'Ontdek de ouderenzorg'

Samen met andere (ouderen) zorgorganisaties in de regio Gelderland zijn wij de campagne Ontdek de...

Lees meer >


Wens: nog een keer naar de Kermis

Stel, je bent 55 jaar, getroffen door een (hersen)aandoening waardoor je niet meer thuis kunt won...

Lees meer >