Veranderingen in welzijnsaanbod

De dagbesteding voor onze bewoners gaan we de komende tijd op een andere manier inrichten. We merken dat veel bewoners meer behoefte hebben om op hun eigen afdeling of dichtbij hun woonomgeving activiteiten aangeboden te krijgen. Grote activiteiten geven voor veel bewoners te veel prikkels. We willen de activiteiten dan ook dichterbij de bewoners organiseren en afgestemd op de wensen en interesse van de bewoner. Dat kunnen we alleen samen mét mensen die hen goed kennen. Mantelzorgers en vrijwilligers vragen wij daarom ook om hierbij te ondersteunen. De dagbestedingscoach vervult hierbij een coördinerende en ondersteunende rol. 

Dit is uitgewerkt in het plan ‘Toekomstbestendige en doelmatige dagbesteding voor De Waalboog’. De Cliëntenraad heeft hierover intensief gesproken met de bestuurder. Ook de Ondernemingsraad en de vakbonden hebben hierover meegesproken. Met de verandering van werken is ook een beperkt aantal medewerkers boventallig geworden. Voor hen kijken we of we hen zo veel als mogelijk binnen De Waalboog een passende nieuwe plek kunnen bieden.

De kosten voor welzijnsactiviteiten en dagbesteding zijn jarenlang fors meer geweest dan wat we vanuit de overheid ervoor vergoed krijgen. Dat is in deze tijd van krapte en overheidsbezuinigingen niet langer houdbaar.

Volgens de nieuwe werkwijze verdwijnen straks de welzijnsabonnementen en verenigingen. Per locatie worden er wekelijks centrale activiteiten georganiseerd, waar iedereen die dat wil aan deel kan nemen. Straks gaan we een vrijwillige bijdrage vragen voor deelname aan centrale activiteiten.

In het plan is naast een Uit-coördinator en vrijwilligerscoördinator ook ruimte voor een mantelzorgcoördinator. Dat is een nieuwe functie. Deze persoon gaat samen met de medewerkers dagbesteding en de mantelzorgers kijken welke rol zij kunnen vervullen bij de inrichting van het nieuwe dagbestedingsaanbod. Het welzijn voor de bewoners is iets dat we gezamenlijk moeten invullen en verzorgen. Daarbij is de inbreng van mantelzorgers en vrijwilligers zeer van belang!

Deze zomer loopt het activiteitenaanbod in grote lijnen nog door, zoals bewoners en u dat gewend zijn. Vanaf 1 oktober gaat de nieuwe werkwijze van kracht. De eerste contactpersonen van bewoners ontvangen een brief over de veranderingen. Ook organiseren we na de zomervakantie een bijeenkomst voor een nadere toelichting. 

Nieuws

Wens: nog een keer naar de Kermis

Stel, je bent 55 jaar, getroffen door een (hersen)aandoening waardoor je niet meer thuis kunt won...

Lees meer >


Waalboog met ministerie van VWS aan tafel over specialistische zorg

De Waalboog zit momenteel aan tafel bij het ministerie van VWS om samen met andere partijen na te...

Lees meer >