< Terug naar het overzicht


Klachtenregeling bewoners aangepast

Vanwege de invoering van de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) wordt per 1 januari 2017 de Klachtenregeling cliënten van De Waalboog aangepast. Insteek is om klachten vooral informeel op te lossen. De externe klachtencommissie is afgeschaft en nieuw is dat mensen als een klacht niet naar tevredenheid is opgelost naar een geschillencommissie kunnen.

Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker om hier zorgvuldig mee om te gaan. Een klacht kan een belangrijk signaal zijn. Door adequaat om te gaan met klachten geeft De Waalboog zich de kans om het vertrouwen van de cliënt te behouden of te herwinnen. Bovendien kan van klachten geleerd worden en kunnen zij aanleiding zijn om maatregelen te treffen, waardoor voorkomen kan worden, dat de klacht zich in de toekomst opnieuw voordoet.

Klachten beginnen vaak met signalen van onvrede, ook wel te betitelen als een informele klacht. Het is van belang vroegtijdig met elkaar in gesprek te gaan over deze onvrede en te bespreken op welke manier dit opgelost kan worden. Dit gesprek vindt plaats op de plek waar de zorg, behandeling en dienstverlening geleverd wordt. Op deze manier wordt allereerst gekeken of er onderling tot een oplossing gekomen kan worden. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert kan desgewenst contact opgenomen worden met een leidinggevende en/of de cliëntvertrouwenspersoon.

Indien een cliënt een klacht wil bespreken met de cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) dan kan de klacht telefonisch, schriftelijk of via e-mail worden geuit aan de cliëntenvertrouwenspersoon.

Karen van Kordelaar, cliëntvertrouwenspersoon
Telefoon:            06 109 525 33
E-mail:               k.vankordelaar@waalboog.nl 
Schriftelijk:         De Waalboog, t.a.v. mevr. K.A.C.M. van Kordelaar, Postbus 31071, 6503 CB Nijmegen

Als een signaal van onvrede niet naar tevredenheid opgelost kan worden en er sprake is van een formele klacht kan de cliënt of diens vertegenwoordiger een formele klacht indienen bij de Raad van Bestuur. Dit moet altijd schriftelijk of per e-mail gebeuren. Hierbij kan de cliëntvertrouwenspersoon ondersteuning bieden.

Een (formele) klacht kan toegestuurd worden aan:
Stichting De Waalboog, t.a.v. de Raad van Bestuur, Postbus 31071, 6503 CB  NIJMEGEN. E-mail: info@waalboog.nl

Indien de klacht nog niet is besproken met de cliëntenvertrouwenspersoon is de Raad van Bestuur bevoegd om de klager voor te stellen alsnog met behulp van de cliëntenvertrouwenspersoon te proberen de klacht informeel op te lossen. Indien de klager ingaat op dit voorstel neemt de Raad van Bestuur de klacht niet in behandeling. De Raad van Bestuur neemt de klacht alsnog in behandeling als de klager hem laat weten dat het niet gelukt is de klacht informeel op te lossen.

Als de Raad van Bestuur de klacht in behandeling heeft genomen beoordeelt deze de klacht zo spoedig mogelijk en komt tot een oordeel. Als de klacht naar het oordeel van de indiener niet naar tevreden is opgelost en de klager daarin niet berust is er sprake van een geschil. De klager kan een geschil voorleggen aan de geschillencommissie waarbij De Waalboog is aangesloten.

De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Nadere informatie is te vinden op: www.degeschillencommssie.nl

De Waalboog heeft een en ander vastgelegd in een klachtenregeling. Daarmee voldoet De Waalboog aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Nieuws

Schrijf je nu in voor het Waalboogpodium

Op maandag 28 oktober a.s. vindt voor de derde keer het Waalboogpodium plaats voor mantelzor...

Lees meer >


Artikel Gelderlander: toezicht bij entree Joachim en Anna

Op dinsdag 3 september 2019 staat er in De Gelderlander een artikel over de nieuwe entree van loc...

Lees meer >