< Terug naar het overzicht


Blog Toke Piket: Kwaliteitskader

Blog Toke Piket: 

Impactanalyse kwaliteitskader verpleeghuiszorg vanuit de praktijk bekeken

De verpleeghuissector werkt hard om de zorg voor kwetsbare ouderen beter te organiseren. Het Kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg is daarbij een belangrijk instrument.

De NZA heeft het kwaliteitskader uitgewerkt in een zogenaamde impactanalyse. De NZA heeft samen met staatssecretaris Van Rijn deze vertaalslag naar cijfers oriënterend besproken met een aantal bestuurders. Toke Piket, bestuurder van De Waalboog, topzorg en behandeling voor ouderen in Nijmegen, was op één 

van de gesprekspartners. Hier volgt haar visie op het kwaliteitskader.

 

Intensivering van zorg
‘Zorgmedewerkers staan onder grote druk. Nieuwe cliënten komen in een later stadium en met een complexere zorgvraag binnen bij een verpleeghuis. Vaak hebben ze een lager geïndiceerde zorgzwaarte dan wat ze nodig hebben. Ook is de gemiddelde verblijfduur korter. Dat intensiveert de zorg enorm en legt een grote druk op de kennis, kunde en lenigheid van het personeel. Daar moeten we medewerkers voldoende voor ondersteunen. Een reële indicatiestelling met bijbehorende vergoedingen is nodig om de het benodigde personeel in te kunnen zetten. Naar mijn mening draagt het gericht faciliteren van de zwaarste zzp’s middels een extra tariefopslag bij aan de kern van de verpleeghuiszorg in de komende jaren.

Investeer in kennis en opleiding
Het vereiste deskundigheidsniveau van het personeel in de sector heeft, ondanks alle inzet, geen gelijke tred kunnen houden met de noodzakelijke en vereiste deskundigheid. Kennisdelen, meelopen, intervisie; al deze mogelijkheden voor het vergroten van de kennis is van groot belang. Hiervoor moet echt meer geld vrijgemaakt worden om dit voor alle medewerkers te organiseren. Een voorbeeld: 8 uur scholing per medewerker per jaar leidt bij duizend medewerkers tot een formatie van 5 FTE die aan het primaire zorgproces onttrokken wordt. In de impactanalyse wordt voorgesteld om dit tijdens het reguliere werk in de ‘huiskamer’ te doen. Dat is echt niet haalbaar en wenselijk. Immers, je wilt juist aandacht kunnen geven aan de bewoners. Dat vraagt dus financiële investeringen. De huidige tarieven bieden hier, gezien de fors complexer wordende zorg, geen ruimte voor. Ik pleit er voor dat, parallel aan de invoering van het nieuwe kwaliteitskader, hier de extra toegekende miljoenen voor ingezet worden. Hiermee kunnen we onze huidige medewerkers een boost en ondersteuning geven.

Faciliteer onderzoek
Investeer in onderzoek: in de dagelijkse praktijk dichtbij de cliënt, in samenhang met wetenschappelijk onderzoek, op het gebied van geneesmiddelen, maar vooral ook welke werkmethoden het meeste bijdragen aan de positief ervaren zorg- en leefomgeving. Dit vraagt om investeren in de sector samen met universitaire kenniscentra en in landelijke en regionale initiatieven als Topcare, Deltaprogramma Dementie, Zorgpact en UKON. Het inzetten van de extra gelden voor onderzoek en verbetering van kennis is een duurzame investering en dus gerechtvaardigd.

Positieve impuls
Laten we er samen voor zorgen dat de ouderenzorg weer een positieve impuls krijgt, zodat meer mensen hierin werkzaam willen zijn. Er blijven momenteel te veel vacatures lang onvervuld. Hierdoor ontstaan knelpunten in de continuïteit van de zorg. Ik zie in de praktijk dat de inzet van flexkrachten of uitzendkrachten soms problematisch is. Om persoonsgerichte zorg te bieden voor iemand die je als flexwerker nauwelijks kent, kan de technologie helpen om eenvoudig en snel te voorzien in de juiste informatie. Hiervoor is innovatie noodzakelijk. Daar ligt een forse investeringsagenda.

Personeelsnorm
In het Kwaliteitskader is beschreven dat de personeelsnorm op piekmomenten twee medewerkers op een groep is, maar daar mag je met goede onderbouwing van afwijken. Die noodzaak onderschrijf ik. De benodigde teamsamenstelling is als eerste afhankelijk van de individuele zorgvraag en het geheel aan zorgvragen, het woon- en leefmilieu én de context waarin de zorg en dienstverlening wordt vormgegeven. Een gesloten woonomgeving met zeer complexe problematiek vraagt soms één op één begeleiding. Dan is een norm van twee op acht niet zinnig. Bij andere woonvormen kun je heel goed in het samenspel met mantelzorgers en vrijwilligers een andere norm hanteren. 

Samen toezicht organiseren
Ik onderschrijf het belang van het goed geregeld hebben van het toezicht in huiskamers. Dit moet op orde zijn, waarbij zowel ruimte blijft voor zorgvragen van een individuele bewoner als van de overige bewoners in een huiskamer. Hierbij is wel de randvoorwaarde dat afhankelijk van de zwaarte van de problematiek, mantelzorgers en vrijwilligers mee kunnen helpen om samen het toezicht te organiseren als dat nodig is. Hierbij moeten we de bestaande opvattingen durven loslaten, dat toezicht altijd door personeel gedaan moet worden. Samen met de cliëntenraden kun je hier goede afspraken over maken.

Tijd!
Tot slot geef ik de NZA en Staatssecretaris Van Rijn mee om de sector de tijd te geven om te veranderen. Opleiden, intervisie en leren kost tijd. Verandering in houding in gedrag heeft tijd nodig. Het realiseren van de randvoorwaarden waaronder de technologische voorzieningen vraagt geld en energie en vooral ook samenhangend en consistent beleid.

Komend jaar
De algehele impactanalyse moet deze zomer beschikbaar zijn. In het najaar volgt de integrale doorrekening van de zorgkosten van de NZA. Beiden vormen een belangrijke input voor het doorvoeren van de laatste verbeteringen in het Kwaliteitskader die eind dit jaar geactualiseerd wordt.’

 

Toke Piket
Raad van Bestuur                         
De Waalboog

 

 

Nieuws

Schrijf je nu in voor het Waalboogpodium

Op maandag 28 oktober a.s. vindt voor de derde keer het Waalboogpodium plaats voor mantelzor...

Lees meer >


Artikel Gelderlander: toezicht bij entree Joachim en Anna

Op dinsdag 3 september 2019 staat er in De Gelderlander een artikel over de nieuwe entree van loc...

Lees meer >