Even voorstellen

De Cliëntenraad bestaat op dit moment uit 11 leden.

Binding met De Waalboog, meestal als naaste van een bewoner of cliënt, hebben de cliëntenraadsleden allemaal. Verder zijn ze gemotiveerd om hun capaciteiten in te zetten voor het verbeteren van de kwaliteit van leven binnen De Waalboog. En ze kunnen met inlevingsvermogen luisteren naar wat bewoners, cliënten of mantelzorgers nodig hebben of kunnen bieden. Verder streven ze ernaar uit elke Waalbooglocatie minstens een afgevaardigde in hun midden te hebben. Mooie bijkomstigheid is dat er nu veel verschillende expertise aanwezig is. Denk aan kennis en ervaring op het gebied van zorg, welzijn en maatschappelijk werk, milieu, financiën, onderwijs, veiligheid, ICT en communicatie.

Cliëntenraadsleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Deze zittingsperiode is één maal met 4 jaar te verlengen. Het is onbezoldigd werk. Klik hier voor het takenpakket van de cliëntenraadsleden. 

Tiny Romviel

Mijn naam is Tiny Romviel (1949), voorzitter Cliëntenraad. Ik ben getrouwd met Nel en we hebben twee zoons en drie kleinkinderen. We wonen al weer ruim 25 jaar in Bergeijk. Daar en in de gemeente Reusel-De Mierden was ik directeur Sociale Zaken en Welzijn. Reizen is mijn grote hobby. De mooiste trip vond ik een trektocht door Argentinië. Wát een diversiteit in klimaat en landschap! Dat ik bij De Waalboog ben, komt omdat mijn moeder in Joachim & Anna zo’n goede verzorging kreeg. Na haar overlijden in 2010 wilde ik iets terugdoen voor de stichting. In mijn werk was ik veel bezig met beleid maken en dat trekt nog steeds. Daarom werd ik lid van de Cliëntenraad. Als voorzitter ben ik druk als een klein baasje! Naast het voorbereiden en voorzitten van vergaderingen heb ik - met Madeleen Helmer, onze vicevoorzitter maandelijks informeel overleg met de bestuurder. We bespreken dan wat er zoal gebeurt. De bestuurder moet de Cliëntenraad op verschillende onderwerpen om advies vragen. Soms brengen we zelf ook ongevraagd advies uit. Deze adviezen stel ik op, samen met de inhoudelijk verantwoordelijke cliëntenraadsleden. Daarmee dragen we bij aan betere zorg en een betere leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan een grotere betrokkenheid van cliënten en mantelzorgers bij een zinvolle dagbesteding. Wat ik zie is dat we steeds meer al in een vroeg stadium bij nieuwe ontwikkelingen betrokken worden, gevraagd worden in werkgroepen zoals die voor de nieuwbouw. Daarmee kunnen we het bewonersbelang direct laten meenemen. Namens de Cliëntenraad ben ik ook het gezicht naar ‘buiten’.

Madeleen Helmer
Mijn naam is Madeleen Helmer (1958) en ik ben getrouwd. We wonen in Nijmegen en hebben twee volwassen kinderen. Ze heeft de school voor journalistiek gedaan en werkte daarna vooral op het gebied van klimaatverandering. Zo heeft ze in 2002 bij het Rode Kruis het internationale klimaatcentrum opgericht en stond ze aan de basis van het nationaal hitteplan. Nu ondersteunt ze met Klimaatverbond Nederland gemeenten bij het tackelen van de risico’s van klimaatverandering. Ik heb altijd parttime gewerkt, wil met beide benen op de grond blijven. En kunnen rommelen in de tuin. Toen haar moeder bij De Waalboog terecht kwam, kriebelde het om beleidsmatig  aan de slag te gaan met wat ze daar tegenkwam. Ik vind het ook interessant om te zien hoe de zorg in Nederland verandert. Dan kom je vanzelf bij de Cliëntenraad uit. Daar ben ik nu vicevoorzitter en bezig aan mijn tweede termijn. Al drie jaar ben ik druk met het thema samenredzaamheid: hoe geven we de samenwerking vorm tussen professional en mantelzorger, ook broodnodig door alle bezuinigingen. Via het project Belevingsgericht werken maken we hier werk van. In het project dat Staatssecretaris Van Rijn heeft geïnitieerd, gaan we verder met dit thema. Het is er een van lange adem. Maar er is al veel veranderd. Van ‘we nemen de zorg van u over’ naar meer ‘wat verwacht u van ons, wat wilt u zelf nog doen’. We willen toe naar samen verder, als gelijkwaardige partners. Ze heeft zich met de Cliëntenraad ook hard gemaakt voor een nieuwe visie op mantelzorg. Familiecontactbijeenkomsten zien we daarbij als een belangrijk instrument om aan deze visie handen en voeten te geven. De Cliëntenraad bereidt deze bijeenkomsten mee voor en als het kan woont een lid ze bij. Waar ze zich erg druk om maakt zijn de bezuinigingen. “De werkdruk en zorgzwaarte gaat maar verder omhoog. Wat mij betreft gaan we minder rapporteren en meer met elkaar praten, meer samen doen. Daar zit nog ruimte.

Peter Saleming 

Mijn naam is Peter Saleming (1948). Ik ben getrouwd met Ellen en we hebben drie zoons en vier kleinkinderen. In mijn arbeidzame leven heb ik gewerkt in de chemie, bij een verzekeringskantoor en bij de Rabobank. Daar zat ik eerst in de automatisering en was ik later kredietbeoordelaar. Ik heb in de Ondernemingsraad gezeten en fusietrajecten begeleid. Al meer dan 40 jaar ben ik actief (bestuurs)lid van Kolpingvereniging Nijmegen. Daar hoort ook Het Geberste Kruukske bij, een knotsgezellige carnavalsvereniging. Onze president - nu mijn zoon Niek  en zijn Raad van Elf maken elk jaar rond de Carnaval hun opwachting bij Joachim & Anna. En mensenmens als ik ben: dan ga ik mee...! In 2012 ben ik lid van de Cliëntenraad geworden omdat mijn moeder in een appartement van De Honinghoeve woont. Daarmee ben ik de contactpersoon voor de bewoners van dit woonzorgcentrum. Waar ik me het liefst mee bezig houdt, is met alles wat direct met de bewoners te maken heeft. Denk aan overlast van vuilniszakken, stalling voor scootmobiels, versobering van welzijnsactiviteiten. Namens de Cliëntenraad zit ik ook in verschillende commissies. Wat ik dan probeer over te brengen is hoe de bewoners tegenover de onderwerpen staan en wat de organisatie voor hen zou kunnen doen. Mijn ideaal? Vrijheid voor de bewoner. En ruimte voor de professional, die weet waarmee hij bezig is en hierbij altijd de bewoner centraal houdt. Daar werk ik graag aan mee!

Carla Rooijakkers 

Mijn naam is Carla Rooijakkers (1947). Ik ben getrouwd met Wim en we hebben twee kinderen met aanhang en vier kleinkinderen. Geboren ben ik in Deventer, maar ik ben opgegroeid in Nijmegen en daar altijd met veel plezier gebleven. Toen de kinderen naar school gingen, heb ik mijn vak - docente basisonderwijs - weer opgepakt en 30 jaar les gegeven. Zingen, lezen en (samen) films kijken en bespreken vind ik heerlijk, net als tennissen. Tijdens een familiebijeenkomst voor Villandry-bezoekers hoorde ik over de invloed van de Cliëntenraad op het beleid van De Waalboog. Daar wil ik bij zijn, dacht ik. Om de kwaliteit van leven voor de
bewoners mee te bewaken. Mijn aandachtsgebieden binnen de raad zijn eten en drinken, de organisatie van familiecontactbijeenkomsten en klachtenbehandeling. Maar wat ik vooral belangrijk vind, is het activeren van de bewoners. Als je eens in de huiskamer zit met je naaste, pak een spelletje en nodig anderen uit mee te doen. Het kost niets extra’s en het wordt er heel huiselijk door.” De Cliëntenraad helpt haar afstand te kunnen nemen van haar persoonlijke situatie. “Zo ben ik even bezig met het grote geheel. En het verhoogt mijn maatschappelijke betrokkenheid.

Elise Overes

Mijn naam is Elise Overes (1957). Ik woon in Malden, samen met Stan, en we hebben drie zoons. Vanuit mijn eigen bureau adviseer ik opdrachtgevers al ruim 15 jaar over communicatie-vraagstukken. Ook schrijf ik veel. Logisch dus, dat ik me bij de Cliëntenraad vooral bezighoudt met communicatie en communicatiemiddelen. Verder hou ik van samen (buiten) dingen doen, Noorwegen, lezen, stijldansen en van heel veel andere sporten. Bewegen is zó belangrijk voor heel je wel zijn. Sinds mijn ouders in Joachim & Anna verblijven, maak ik mij sterk voor meer bewegen bij De Waalboog. Mantelzorgen doe ik samen met mijn twee broers en mijn zus. We regelen het zo dat nagenoeg elke dag iemand bij hen aangaat. Gezellig, en zo houden we voeling met wat er gebeurt. Verder leren we de mensen om hen heen steeds beter kennen, en zij ons. Dit geeft rust, én ruimte voor meer samen doen. Ook komt het de belangenbehartiging in de Cliëntenraad ten goede: je kunt ook de kleine belangen in het vizier houden.

Elkaar kennen, weten wat er mogelijk is en gevraagd wordt. Dat is belangrijk voor het vergroten van de samenredzaamheid en het welbevinden. Daarom stopt Elise bij de Cliëntenraad veel tijd in communicatie. Ze werkt mee aan de organisatie van familiecontact- en themabijeenkomsten, de Open dag, aan communicatiemiddelen voor bewoners, cliënten, mantelzorgers én medewerkers. "Uitgangspunt hierbij is altijd dat het bijdraagt aan goede zorg voor en aan het wel zijn van de bewoners. Want daar draait alles om...!" clientenraad@waalboog.nl

Roland Heesbeen

Mijn naam is Roland Heesbeen (1955). Ik ben getrouwd met Mieke en we hebben drie kinderen en twee kleinkinderen. We zijn natuurmensen, konden uren wandelen en fietsen. Oostenrijk was favoriet. Bij de Nationale Politie werkt hij als operationeel expert op het gebied van opsporing, maar hij is ook lid van de Centrale Ondernemingsraad en doet veel voor de politievakbond. Uit Venray, waar hij nog steeds woont, rijdt hij zo’n vijf keer per week naar de Nijmeegse Bosweg. Vanwege een zwaar herseninfarct en een hersenbloeding verblijft Mieke hier. Vandaar dat ik er in de Cliëntenraad contactpersoon voor ben, net als voor De Boog en Villa Villandry Als je goed bent voor je medewerkers, dan hebben de cliënten het ook goed. En omgekeerd: als de cliënten het goed hebben, is dat voor de medewerkers fijn. Daarvan is Roland overtuigd. Vandaar dat ik streef naar meer samenwerken met de Waalboog-Ondernemingsraad. Mijn aandachtsgebieden binnen de Cliëntenraad zijn financiën en personeelsbeleid. Bang voor het inbrengen van een kritische noot is hij allerminst. Wie het weet, mag het immers zeggen. Maar het moet altijd gebeuren vanuit wederzijds respect. Per slot moet je het samen doen.” Met de verzorgenden en de geliefden van de cliënten organiseert hij daarom van alles. Een gourmet- of een pannenkoekenavond, een barbecue. Zo leren cliënten, partners en verzorgenden elkaar kennen en kunnen ze elkaar helpen, aandacht geven. Mensen binden en verbinden, dat is zo belangrijk.

Wilma Spanjaard

Mijn naam is Wilma Spanjaard. Ik ben geboren in 1960, werkzaam geweest als medisch secretaresse en creatief therapeut en getrouwd met Gerard. We hebben een zoon en een dochter.  Ten gevolge van een bedrijfsongeval begin 2002 heeft Gerard hersenletsel. Ook is daarna gebleken dat hij Asperger heeft, een vorm van autisme. Hem thuis verzorgen ging op een gegeven moment niet meer en zo woont hij - na zeven jaar Pro Persona (GGZ) – sinds 2009 binnen de Waalboog. Gelukkig zijn we nog vaak samen. We genieten erg van dansen en zijn als het maar even kan te vinden op de caféavonden en de dansochtenden in Joachim & Anna. Ook mijn schoonzus die binnen de Waalboog woont, heb ik onder mijn vleugels genomen. Sinds eind 2012 zit ik in de Cliëntenraad. Deze vertegenwoordig ik in verschillende Waalboogcommissies en -werkgroepen. Verder ben ik onder andere betrokken geweest bij het warmteprotocol en het reanimatiebeleid. Veiligheid, het betrekken van mantelzorgers bij de dagelijkse gang van zaken, zingeving en eigen regie vind ik belangrijke thema's, net als het kunnen meedoen aan welzijnsactiviteiten. Daarom let ik bijvoorbeeld op de (stapelende) kosten voor de cliënt. Vanuit de overtuiging dat we iets voor elkaar kunnen betekenen, zet ik me graag in voor meer contact tussen mantelzorgers. Mijn bijdrage aan de familiecontactbijeenkomsten is daarvan een voorbeeld. Speciale aandacht is mijns inziens ook nodig voor de vaak nog jonge kinderen van jong dementerenden en voor kleinkinderen. 

René Gijsberts
Mijn naam is René Gijsberts (1947). Ik ben geboren en getogen in Nijmegen en getrouwd met Ricky. Ook onze drie kinderen zijn getrouwd of wonen samen en inmiddels hebben we zeven kleinkinderen waarvan we enorm genieten. Tot 2001 was ik directeur van een grote bouwmaterialenhandel. Daarna ben ik ruim 10 jaar als senior expert ingezet vanuit het Project Uitzending Management. Ondersteund door  diverse ministeries koppelt dit PUM organisaties met een hulpvraag aan (gepensioneerde) managers. Zo kwam ik over de helewereld, vaak bij houtverwerkingsbedrijven. Door een val in huis in 2013 kan ik dit helaas niet meer doen.” Nu is er - naast het nog steeds dagelijks revalideren - meer tijd voor de Cliëntenraad, waarvan René zo’n vijf jaarlid is. Hij komt al op Joachim en Anna sinds 2000 en heeft de tijdgeest en ook De Waalboog zien veranderen. “Alles werd professioneler, zakelijker, onpersoonlijker. Dat proces keren, het wij- gevoel terugbrengen, daarvoor wil ik mijn kennis en ervaring graag inzetten. Het gaat om het welbehagen van de cliënt. Daaraan dienstbaar zijn, moet leidend zijn.” Hij zit in de commissies Architectenkeuze en Technisch programma van eisen voor de nieuwbouw van Joachim & Anna. “Hierin let ik vanuit het cliëntperspectief op veiligheid en begaanbaarheid, lichtinval etc. Verder bewaak ik dat we ons als Cliëntenraad niet ‘overeten’. Door onze gedrevenheid en expertise is dat niet denkbeeldig. 

Toos Klever

Mijn naam is Toos Klever (1962) en ik kom uit Weesp. Ik ben getrouwd met Tom en we hebben drie zoons. Na mijn studie fiscaal recht heb ik in Düsseldorf gewerkt voor het Ministerie van Financiën, maar ook een bloemenzaak gedraaid. Sindsdien werk ik als inspecteur bij de FIOD, doe ik vrijwilligerswerk op het Stedelijk Gym en voor de Zonnebloem en ben ik voorzitter van de Cliëntenraad van een thuiszorginstelling. Mijn favoriete vakantieland is Oostenrijk vanwege de bergwandelingen, de rust, ruimte en de natuur. Tuinieren doe ik het liefst, maar speksteen bewerken, (buiten) sporten en dichten vind ik ook leuk.” Ze leerde De Waalboog kennen toen haar man vanwege frontotemporale dementie voor dagopvang naar De Boog ging. Tegenwoordig woont hij aan de Bosweg. “Dit voorjaar hoorde ik over de Cliëntenraad en zag de waarde voor cliënten én mantelzorgers. Vanuit mijn ervaring en expertise - financiën en recht - wil ik er graag aan bijdragen. Want het is nogal wat, je partner zo kwijt te raken. Meedenken in het project rond eten en drinken of over belevingsgericht werken vindt ze leuk om te doen; dingen uitzoeken zoals over de nieuwe klachtenwet (WKKGZ) een mooie uitdaging. Het geeft me ook energie om me zo in te zetten voor welzijn. Naast de juiste verzorging, is immers aandacht krijgen ook erg belangrijk!

Heeft u ook interesse in het werk van de Cliëntenraad? Of wilt u uw expertise - desgewenst eenmalig -  via de Cliëntenraad inzetten voor uw naaste? Meldt u zich dan bij de voorzitter, bij voorkeur via clientenraad@waalboog.nl. Of kijk bij contact voor andere mogelijkheden.

Wilt u meer weten? Download hier de folder.

Doel van de Cliëntenraad?
Bijdragen aan een goed verblijf voor alle bewoners en cliënten van
De Waalboog-locaties 

Nieuws

Edwin van der Sar bezoekt speciaal zwemuur van De Waalboog

Op dinsdag 21 maart brachten Edwin en Annemarie van der Sar een bezoek aan een spe...

Lees meer >


Geslaagde open dag en bezoek Jochem van Gelder

Op zaterdag 18 maart organiseerde De Waalboog een open dag bij de locaties De Honinghoeve en Joac...

Lees meer >